OBCHODNÉ PODMIENKY – Katies club – OC Merkúr
Prevádzkovateľ:
Katies club fitness s.r.o., Němcovej 28, Košice, 04001, IČO: 52391418, IČ DPH: SK2121006855
Webové sídlo: www.katiesclub.sk

Služby:

Poskytovanie služieb v oblasti zdravého životného štýlu s možnosťou online rezervácií služieb a nakupovania kreditov pre účely vstupného poplatku na poskytované služby v danom časovom rozsahu, termíne a mieste určenom prevádzkovateľom.

Školenia, workshop a kurz:

Je vzdelávacia aktivita organizovaná Poskytovateľom na vopred určenom mieste, s vopred určenou kapacitou osôb za vopred stanovenú cenu. Na účely týchto VOP je školením aj akékoľvek ďalšie vzdelávacie aktivity organizované Poskytovateľom. Ustanovenia týchto VOP , ktoré pojednávajú o Školeniach a workshopoch sa primerane vzťahujú aj na Balíky Kurzov, ak nie je uvedené inak.

Klient:

Len fyzická osoba, využívajúca webové sídlo www.rezervacie.katiesclub.sk pre účely rezervácie na danú službu podľa platného rozvrhu zverejneného na www.gymify.sk/katies-club. Táto osoba registrovaná na danej stránke zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami. Klient sa na dané služby prihlasuje online prostredníctvom rezervačného systému na webovom sídle www.gymify.sk/katies-club, prípade cez aplikáciu.

Registrácia:

Na www.gymify.sk/katies-club, je registrácia bezplatná. Pre prihlásenie sa na službu je registrácia povinná. Každá služba má obmedzený počet miest, ktorý je vopred zverejnený v rozvrhu na stránke, sekcii rozvrh.

Registrácia na školenie:

Za účelom prihlásenia na školenie je v prípade nezaregistrovaných Klientov nevyhnutné vyplniť a odoslať registračný formulár na Webovej stránke a následne vyplniť Prihlášku na Školenie. Objednávka účasti na školení sa stáva záväznou až po vyplnení Prihlášky. Zákazník má právo objednať si Školenie do naplnenia kapacity Školenia. Odoslaním registračného formuláru Zákazník súhlasí s ustanoveniami a VOP platnými v deň registrácie. Zmluva medzi Zákazníkom a Poskytovateľom sa považuje za uzatvorenú prihlásením na Školenie podľa tohto článku VOP a momentom odosialnie zálohovej FA. Zmluva trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Zákazníka z nej vyplývajúcich; záväzky Poskytovateľa a Zákazníka zo Zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov. Záväzky vyplývajúce zo Zmluvy sa považujú za splnené poskytnutím plnenia zo strany Poskytovateľa Zákazníkovi, resp. Účastníkovi alebo nevyužitím účasti na Školení. Zákazník súhlasí s uzavretím Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na. Zákazník odoslaním rezervácie potvrdzuje, že Poskytovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”).

Poplatky za služby:

Každá služba má v cenníku, v rozvrhu aj na webovej stránke uvedenú cenu, za akú je možné sa prihlasovať. Klient platí formou kreditov, ktoré si kupuje osobne v hotovosti, prevodom alebo cez platobnú bránu v aplikácii, či rezervačnom systéme. Nakupovanie kreditov a permanentiek je zvýhodnené odstupňovanou ponukou, ktorá sa môže meniť. Aktuálny stav kreditu si klient môže skontrolovať vo svojom profile po prihlásení sa. Kredit je sťahovaný z účtu prihláseného klienta v čase, kedy sa prihlási na danú službu a to vo výške uvedenej pri cene danej služby. Kredit je platný následovne: SMALL má platnosť 3 mesiace od jeho zakúpenia, MEDIUM má platnosť 6 mesiacov od jeho zakúpenia a LARGE má platnosť 9 mesiacov od jeho zakúpenia. Mesačné permanentky do GYMU, SKUPINOVÉ LEKCIE a COMBO sú viazané na meno a platia 30 dní od ich zakúpenia.

Poplatky za školenia:

Cenu Školenia Zákazník uhradí na základe zálohovej faktúry vystavenej Poskytovateľom prevodom, alebo vkladom na uvedený účet. V prípade, ak Zákazník vystupuje v Zmluve v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva Školenie na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Zákazník má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi v Prihláške uvedením svojich fakturačných údajov (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH). Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.

Ostatné podmienky školenia:

Uhradením zálohovej FA za Školenie je Účastník oprávnený zúčastniť sa na Školení a využívať služby Školenia.
Po ukončení Školenia dostane Účastník osvedčenie o účasti na Školení.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo vopred stanoviť podmienky pre účasť na Školení, ktoré sú povinnou náležitosťou Ponuky.
Účastníci Školenia smú vyhotovovať obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z priebehu Školenia iba s výslovným súhlasom lektora Školenia. Účastník Školenia je povinný zaobstarať si súhlas ostatných Účastníkov Školenia ak ich podobizne alebo osobné prejavy budú zachytené na záznamoch vyhotovených Účastníkom Školenia. Účastníci Školenia berú na vedomie, že obrazové záznamy, audiovizuálne záznamy, skriptá, resp. akékoľvek ďalšie materiály, s Školením vlastníctva zverejňovať, rozmnožovať ani iným spôsobom sprístupňovať tretím osobám.

V prípade neuskutočnenia Školenia z iných dôvodov na strane Poskytovateľa (vrátane zásahov vyššej moci), sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť pre Zákazníka účasť na obsahovo porovnateľnom Školenia v rovnakom mieste, v ktorom sa mal konať pôvodné Školenie v lehote 6 mesiacov odo dňa konania pôvodného Školenia, alebo vrátiť Zákazníkovi cenu Školenia, a to podľa výberu Poskytovateľa.

Reklamácie Školenia:

Zodpovednosť za vady Školenia poskytnutého Poskytovateľom sa riadi podľa platných právnych predpisov (ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vplatnom znení; ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v prípade Zákazníkov, ktorý nie sú spotrebiteľmi).

Odstúpenie Školenia/ zmlvy

V zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom Zmluva predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Poskytovateľ, zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi službu na voľný čas, t.j. Školenie, v dohodnutom čase, a na základe ktorej dochádza k rezervácii určitej kapacity, v prípade ktorej by pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy mohol mať predávajúci, t.j Poskytovateľ problémy s jej naplnením. Odstúpiť od Zmluvy nemôže ani Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom.

Storno podmienky Školení:

V prípade nemožnosti Zákazníka zúčastniť sa Školenia, má Zákazník právo na vrátenie časti zaplatenej ceny Kurzu za nasledovných podmienok:

Ak je oznámenie Zákazníka, resp. Účastníka o nemožnosti zúčastniť sa Kurzu doručené Poskytovateľovi v lehote viac ako 30 dní pred dňom Začiatkom Školenia, ktorého sa nemožnosť účasti týka, Poskytovateľ uhradí Zákazníkovi 100 % z ceny zálohovej faktúry, ktorú Zákazník uhradil.

Ak je oznámenie Zákazníka, resp. Účastníka o nemožnosti zúčastniť sa Školení doručené Poskytovateľovi v lehote 29 – 14 dní pred Začiatkom Školenia, ktorého sa nemožnosť účasti týka, Poskytovateľ uhradí Zákazníkovi 30 % z ceny zaplatenej Zákazníkom.

Ak je oznámenie Zákazníka, resp. Účastníka o nemožnosti zúčastniť sa Školenia doručené Poskytovateľovi v lehote menej ako 14 dní pred Začiatkom kurzu, ktorého sa nemožnosť účasti týka, Zákazník nemá právo na vrátenie ceny Školenia ani sčasti.

Penalizácie:

Vzhľadom na charakter prihlasovania sa na služby a obmedzenú kapacitu sú odhlásenia zo služby možné, ale zároveň môžu byť penalizované v závislosti od času, koľko hodín zostáva do začatia služby. Všeobecne platí, že klient má možnosť stornovať službu maximálne 4 hodiny pred začatím bez poplatku. Ak tak urobí menej ako 4 hodiny pred začatím, poplatok číní plnú sumu za službu.

Zodpovednosť:

Zdravotné riziká a všetky iné riziká súvisiace s poškodením majetku klienta, jeho osobných vecí, odevu a akejkoľvek inej ujmy zdravotnej alebo majetkovej berie na zodpovednosť sám klient. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť počas aktivít hygienické štandardy a všetky ostatné bezpečnostné požiadavky podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky spojenej s prevádzkovaním fitness centra a kreatívneho centra. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, spôsobené neočakávanou udalosťou, živelnou pohromou, nerešpektovanie pokynov pred vstupom do Katies clubu.

Reklamácie:

Vrátenie kreditu, ktorý bol klientovi stiahnutý neoprávnene alebo chybou systému, je možné po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom. V prípade ďalších reklamácií je potrebné kontaktovať náš manažment na adrese: manager@katiesclub.sk

Zrušenie registrácie:

Klient má právo na zrušenie registrácie na webovom sídle www.rezervacie.katiesclub.sk. Zrušenie registrácie zabezpečí prevádzkovateľ po prijatej žiadosti od klienta. Žiadosť je možné doručiť písomne na platnú adresu prevádzkovateľa, alebo emailom na: manager@katiesclub.sk.

Záverečné ustanovenie:

Poskytovateľ zverejňuje VOP na Webovej stránke.
Zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nerealizovateľným, použije sa namiesto takéhoto ustanovenia to ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných ustanovení alebo VOP ako celku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na Webovej stránke. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Zákazníkovi vyplnením a odoslaním registračného formulára Poskytovateľovi. Zákazník odoslaním Formulára potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v samotnom obsahu znenia. V obchodných podmienkach je uvedený dátum zverejnenia a dátum nadobudnutia platnosti. Klient registráciou a využívaním služieb berie na vedomie, že s danými obchodnými podmienkami bezodkladne súhlasí a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku alebo za pomoci inej osoby. V Košiciach dňa: 1.2.2024. Platné od: 1.2.2024.

OBCHODNÉ PODMIENKY – Katies club – Kukučínova 7
Prevádzkovateľ: Katies club s.r.oKukučínova 7Košice, 040 01, IČO: 48020559, IČ DPH: SK2024181533, Zapísaná v registri: Mestský súd Košice I, Oddiel: s.r.o., vložka číslo: 36763/V

IBAN: SK27 1100 0000 0029 4446 4215
Mena účtu: EUR
E-mail:info@katiesclub.sk
Mobil:  +421 948 137 412

1.1 Rezervácie miesta prostredníctvom rezervačného systému

Služby (skupinové verejné hodiny) uverejnené v rozvrhu na katiesclub.isportsystem.sk, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje, sa dajú objednať výhradne v rezervačnom systéme Prevádzkovateľa na webovej adrese: www.katiesclub.sk

Prihlásenie sa do systému a vytvorenie si konta:

 • vpravo hore v rohu vidíte tlačidlo PRIHLÁSIŤ
 • rozkliknite ho a stačte: NOVÁ REGISTRÁCIA
 • potrebné je vyplniť FORMULÁR
 • na vami zadanú e-mailovú adresu príde potvrdenie o registrácii s priloženým LINKom, na ktorý je potrebné kliknúť a overiť registráciu
 • prihlásením sa na lekciu zároveň súhlasím so spracovávaním osobných údajov (aj samostatná sekcia na webe a v systéme), zároveň so zhotovovaním foto a video záznamov z lekcií a taktiež aj so storno podmienkami.
 • po overení je registrácia ÚSPEŠNÁ
 • pokiaľ vám mail neprišiel, prosím skontrolujte schránku: SPAM (nevyžiadanú poštu)

Rezervácia fitnes:

 • rezervovať miesto vo fitnes si môžete najneskôr 1 hodinu pred príchodom a s platnou permanentkou
 • po prihlásení do systému stačí kliknúť na záložku: FITNES KUKUČÍNOVA a vybrať si deň a čas, kedy chcete ísť cvičiť
 • v systéme vidíte aj aktuálne obsadenie centra
 • rezervovať miesto si môžete maximálne na 10 dní vopred a zrušiť rezerváciu môžete najneskôr 1 hod pred jej začatím
 • maximálny počet osôb je 6

Rezerváciou služby vyjadrujete súhlas s týmto obchodnými podmienkami

1.2 Možnosti úhrady

Permanentku môžete uhradiť priamo v rezervačnom systéme prostredníctvom:

 1. platobnou kartou ONLINE prostredníctvom služby  
 2. Stripe

Jednorázový vstup

Jednorázový vstup môžete uhradiť jedine v hotovosti na mieste priamo trénerovi, ktorý vedie lekciu. Vstup do fitnes centra nie je možný na jednorázový vstup, vzhľadom na to, že je potrebné mať našu členskú kartu,a by ste sa dostali do prevádzky.

Permanentky

 • 1 MESIAC FITNESS = 50€ | Možné ju využiť 1x denne na vstup do fitness na Kukučínovej, je viazaná na meno držiteľa a platí 30 dní od zakúpenia.
 • SMALL = 70€ > 73,5 kreditov | platnosť 3 mesiace a možnosť využiť v Katies club na Kukučínovej.
 • MEDIUM = 140€ > 154 kreditov | platnosť 6 mesiacov a možnosť využiť do fitness na Kukučínovej.
 • LARGE = 280€ > 322 kreditov | platnosť 9 mesiacov a možnosť využiť do fitness na Kukučínovej.
 • MULTISPORT ZÁLOHA = 7€ | Nutná záloha pre držiteľov kariet Multisport

1.3 Cenník

Ceny za služby sú uvedené v akutálnom rozvrhu. Ceny za ostatné služby sú uvedené na webovej stránke www.katiesclub.sk

1.4 Storno podmienky rezervácií

 • zrušiť rezerváciu je možné najneskôr 1 hodinu pred časom rezervácie
 • rezervovať si miesto vo fitnes je možné najneskôr 1 hodinu pred začatím tréningu
 • ak neprídete na tréning, vaša rezervácia prepadá, akoby ste boli cvičiť
 • ak neprídete a ste držiteľom MS karty – prepadá Vám depozit a je nutné si ho opätovne dobiť.

1.5 Predĺženie platnosti permanentky

Permanentku možno predĺžiť iba pri udalostiach „vis major“ ako napr. náhle ochorenie, dopravná nehoda, úraz a pod., pričom pri takejto udalosti je nutné okamžite e-mailom informovať prevádzkovateľa o takejto udalosti. 

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade nutnosti žiadať aj lekárske potvrdenie o takejto udalosti.

Klient nemá nárok na vrátenie peňazí za permanentku, ak ju nestihol využiť v čase jej platnosti.

Povinnosť predĺžiť permanentku nevzniká z nedbanlivosti alebo úmyslu a to napr. pri dovolenke, keď klient zaspal, dopravných zápchach, nedodržiania týchto VOP a pod.

1.6 Reklamácie

Prípadné reklamácie rezervácií, služieb a platieb je možné zasielať emailom na info@katiesclub.sk alebo písomne na hore uvedenej adrese.

Podobrné podmienky reklamácií sú uvedené vo verejných obchodných podmienkach platných pre kurzy a súkromné hodiny uverejnených na www.katiesclub.sk

1.7 Doplňujúce údaje

 1.  Klient vyhlasuje, že pozná svoj zdravotný stav a zúčastňuje sa všetkých aktivít v zmysle týchto VOP slobodne a výlučne na vlastnú zodpovednosť. 
 2.  Pred začatím poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa je Klient povinný oboznámiť Poskytovateľa o svojom zdravotnom stave a odporúčaniach lekára. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je zdravotníckymm zariadením a nevykonáva diagnostiku alebo nenavrhuje liečbu diagnostikovaného ochorenia.
 3. Klient má právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených Služieb.
 4. Klient, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok nemá na poskytnutie Služieb nárok. V prípade, ak sa Klient pod vplyvom vyššie uvedených látok dostaví na hodinu jogy, nemá nárok na jej absolvovanie a Poskytovateľ nie je povinný Klientovi vrátiť zaplatenú cenu za Služby alebo takéto Služby nahradiť.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť Služby tehotným ženám, prípadne Záujemcom so zdravotným stavom, ktorý Poskytovateľ považuje za nezlučiteľný s poskytovanými Službami v záujme ochrany bezpečia a zdravia Klienta.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť Služby osobám šíriacim nenávisť, hoaxy, alebo osobám, ktoré sa k ostatným Klientom správajú nedôstojne alebo hrubo. Taktiež osobám, ktoré si vyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
 7. Poskytovateľ poskytuje Služby vždy v konkrétnom štúdiu, tak ako je uvedené v podmienkach zaslaných e-mailom alebo na stránke www.katiesclub.sk a Klient sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok a iné podmienky stanovené týmto štúdiom.
 8. Klient je povinný pri využívaní Služieb riadiť sa pokynmi Poskytovateľa, trénerov alebo iných osôb poskytujúcich Služby v mene Poskytovateľa. V prípade, ak Klient zistí, že jeho zdravotný stav alebo stav cvičebných pomôcok alebo priestor Štúdia neumožňuje pokračovanie vo využívaní Služieb alebo takéto pokračovanie by mohlo ohroziť jeho zdravotný stav, je povinný toto bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi alebo jeho zástupcom (trénerom) či zamestnancom a ihneď ukončiť využívanie Služieb. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré môžu Klientovi vzniknúť nedodržaním tohto postupu, či pokynov Poskytovateľa alebo trénerov či iných zamestnancov. Poskytovateľ ďalej nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré si Klient spôsobí úmyselne, z nedbanlivosti, neopatrnosti alebo precenením jeho fyzickej kondície.
 9. V prípade nedodržiavania pokynov Poskytovateľa má Poskytovateľ nárok na odstúpenie od zmluvy alebo odmietnuť poskytovanie akýchkoľvek služieb.
 10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť poskytovanie Služieb v prípade nepredvídateľných udalostí, o čom bude klient informovaný prostredníctvom e-mailu, alebo na stránke www.katiesclub.sk, Uzavretím prevádzky Katies club z dôvodu Vis Maior, v ktorom Poskytovateľ poskytuje Služby nevzniká Klientovi nárok na finančnú náhradu.

1.8 Záverečné ustanovenia

 1.  Klient prehlasuje, že sa pred vyplnením registrácie oboznámil s týmito VOP a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
 2. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Poskytovateľom a Klientom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 3. Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku — telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie týchto VOP.

Obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v samotnom obsahu znenia. V obchodných podmienkach je uvedený dátum zverejnenia a dátum nadobudnutia platnosti. Klient registráciou a využívaním služieb berie na vedomie, že s danými obchodnými podmienkami bezodkladne súhlasí a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku alebo za pomoci inej osoby. V Košiciach dňa: 1.1.2024. Platné od: 1.1.2024.

  Ochrana autorského diela

  Za porušenie autorského diela sa považuje aj:

  Kopírovanie grafickej témy a vzhľadu webového sídla www.katiesclub.sk so všetkými jej funkčnými prvkami ako sú hlavne:, vzhľad webového sídla ako celku, kopírovanie užívateľského rozhrania, napodobňovanie rozmiestnení prvkov a farebných schém. Všetky grafické témy použité v systéme sú majetkom: Katies club s.r.o., Kukučínova 7, Košice, 04001, IČO: 48020559, IČ DPH: SK20204181533

  V zmysle § 58 autorského zákona – 618/2003 Z.z. je akékoľvek šírenie a kopírovanie autorského diela 

  zakázané a bude sa postihovať finančnou pokutou až do výšky 25.000 €.

  (1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

  a) určenia svojho autorstva, 

  b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva, 

  c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,

  d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane

  1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb, 

  2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby, 

  e) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to

  1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo

  2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia, 

  f) náhrady ujmy podľa osobitného predpisu, 9b)

  g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.

  § 283 Porušovanie autorského práva

  (1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

  b) závažnejším spôsobom konania,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) prostredníctvom počítačového systému.

  (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

  (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

  b) ako člen nebezpečného zoskupenia.