OBCHODNÉ PODMIENKY
Prevádzkovateľ:
Katies club s.r.o., Kukučínova 7, Košice, 04001, IČO: 48020559, IČ DPH: SK20204181533
Webové sídlo: www.katiesclub.sk

Služby:

Poskytovanie služieb v oblasti zdravého životného štýlu s možnosťou online rezervácií služieb a nakupovania kreditov pre účely vstupného poplatku na poskytované služby v danom časovom rozsahu, termíne a mieste určenom prevádzkovateľom.

Klient:

Len fyzická osoba, využívajúca webové sídlo www.katiesclub.sk pre účely rezervácie na danú službu podľa platného rozvrhu zverejneného na www.katiesclub.sk v časti rozvrh. Táto osoba registrovaná na stránke www.katiesclub.sk, čím zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami. Klient sa na dané služby prihlasuje online prostredníctvom rezervačného systému na webovom sídle www.katiesclub.sk

Registrácia:

Na www.katiesclub.sk je registrácia bezplatná. Pre prihlásenie sa na službu je registrácia povinná. Každá služba má obmedzený počet klientov, ktorý je vopred zverejnený v rozvrhu na stránke www.katiesclub.sk v sekcii rozvrh.

Poplatky:

Každá služba má v rozvrhu uvedenú cenu, za akú je možné sa prihlasovať. Klient platí formou kreditov, ktoré si kupuje osobne vo fitness centre Prevádzkovateľa, alebo bezhotovstným prevodom na účet prevádzkovateľa. Nakupovanie kreditov je zvýhodnené odstupňovanou ponukou, ktorá sa môže meniť. Aktuálny stav kreditu si klient môže skontrolovať vo svojom profile. Kredit je sťahovaný z účtu prihláseného klienta v čase, kedy sa prihlási na danú službu a to vo výške uvedenej pri cene danej služby. Kredit je platný 365 dní od jeho zakúpenia.

Penalizácie:

Vzhľadom na charakter prihlasovania sa na služby a obmedzenú kapacitu sú odhlásenia zo služby možné, ale zároveň môžu byť penalizované v závislosti od času, koľko hodín zostáva do začatia služby. Všeobecne platí, že klient má možnosť stornovať službu maximálne 60min pred začatím bez poplatku. Ak tak urobí menej ako 60min pred začatím, poplatok číní plnú sumu za službu.

Zodpovednosť:

Zdravotné riziká a všetky iné riziká súvisiace s poškodením majetku klienta, jeho osobných vecí, odevu a akejkoľvek inej ujmy zdravotnej alebo majetkovej berie na zodpovednosť sám klient. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť počas aktivít hygienické štandardy a všetky ostatné bezpečnostné požiadavky podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky spojenej s prevádzkovaním fitness centra a kreatívneho centra. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, spôsobené neočakávanou udalosťou, živelnou pohromou, nerešpektovanie pokynov pred vstupom do Katies clubu.

Reklamácie:

Vrátenie kreditu, ktorý bol klientovi stiahnutý neoprávnene alebo chybou systému, je možné po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom.

Zrušenie registrácie:

Klient má právo o zrušenie registrácie na webovom sídle www.katiesclub.sk. Zrušenie registrácie zabezpečí prevádzkovateľ po prijatej žiadosti od klienta. Žiadosť je možné doručiť písomne na platnú adresu prevádzkovateľa, alebo emailom na: info@katiesclub.sk.

Záverečné ustanovenie:

Obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v samotnom obsahu znenia. V obchodných podmienkach je uvedený dátum zverejnenia a dátum nadobudnutia platnosti. Klient registráciou a využívaním služieb berie na vedomie, že s danými obchodnými podmienkami bezodkladne súhlasí a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku alebo za pomoci inej osoby. V Košiciach dňa: 19.1.2015. Platné od: 19.1.2015

Ochrana autorského diela

Za porušenie autorského diela sa považuje aj:

Kopírovanie grafickej témy a vzhľadu webového sídla www.katiesclub.sk so všetkými jej funkčnými prvkami ako sú hlavne:, vzhľad webového sídla ako celku, kopírovanie užívateľského rozhrania, napodobňovanie rozmiestnení prvkov a farebných schém. Všetky grafické témy použité v systéme sú majetkom: Katies club s.r.o., Kukučínova 7, Košice, 04001, IČO: 48020559, IČ DPH: SK20204181533

V zmysle § 58 autorského zákona – 618/2003 Z.z. je akékoľvek šírenie a kopírovanie autorského diela 

zakázané a bude sa postihovať finančnou pokutou až do výšky 25.000 €.

(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

a) určenia svojho autorstva, 

b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva, 

c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,

d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane

1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb, 

2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby, 

e) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to

1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo

2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia, 

f) náhrady ujmy podľa osobitného predpisu, 9b)

g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.

§ 283 Porušovanie autorského práva

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) z osobitného motívu, alebo

d) prostredníctvom počítačového systému.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.